ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stars : All Stars) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stars : All Stars) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2564
 
จัดโดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 1 จ.นครนายก โรงแรมจันทรารีสอร์ท ห้องราวินทรา - วันที่ 7-8 เมษายน 2564 จังหวัดนครนายก
รุ่นที่ 2 จ.ปทุมธานี - วันที่ 19-20 เมษายน 2564
รุ่นที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา - วันที่ 22-23 เมษายน 2564
รุ่นที่ 4 จ.อุทัยธานี - วันที่ 26-27 เมษายน 2564
รุ่นที่ 5 จ.นครสวรรค์ - วันที่ 29-30 เมษายน 2564
รุ่นที่ 6 จ.พิษณุโลก - วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
 
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
คุณสมบัติดังนี้
• ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร สุขภาพและความงาม
• ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว
• อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และสระบุรี
- บุคคลธรรมดา หรือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
(หมายเหตุ “จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ” คือ
1) บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
2) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
สิ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าโครงการสามารถเลือกพัฒนาได้ 1 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ / Trademark
3. การตรวจวิเคราะห์
4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต / Primary GMP
 
การทดสอบตลาด
- ออกบูธขายสินค้า หรือ
- เจรจาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ในประเทศ อาทิ RS Mall, Hi shopping เป็นต้น
- อื่น ๆ
 
พร้อมทั้งมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
088-8097536 (คุณพิมพ์)
063-1981000 (คุณนุ้ย)
063-1982000 (คุณนิ้ม)
063-1983000 (คุณแพร)
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
 
จัดกิจกรรมวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม
 
อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรืออยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์
 
สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร)
 
รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
หลักสูตรขั้นต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน
"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ได้จริง"
 
+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปี 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปี 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
(พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด)
อบรมฟรี - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เมษายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม www.1realacc2021.com
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME หรือวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและภาษีอากร และเห็นความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีเดียว
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน หรือเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวมาวิเคราะห์และวางแผนจัดการธุรกิจได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล เน้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการได้รับความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 และในจำนวนนี้ต้องเป็นวิสาหกิจรายย่อย ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย วันที่ 21 มกราคม 2563 อย่างน้อยร้อยละ 50
 
กำหนดการจัดอบรม
ภาคเหนือ
เชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai 19-21 เม.ย. 64
ลำพูน แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท 7-9 เม.ย. 64
เชียงราย โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย 5-7 พ.ค. 64
อุทัยธานี สวนเกษตรอินทรีย์ รีสอร์ท 26-28 เม.ย. 64
พิษณุโลก โรงแรมโกลเด้น แกรนด์ 19-21 เม.ย. 64
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี Paradise Hotel Udon Thani 26-28 เม.ย. 64
มหาสารคาม สยามธารา 19-21 เม.ย. 64
ขอนแก่น Green Hotel and Resort Khonkean 7-9 เม.ย. 64
อุบลราชธานี สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 5-7 พ.ค. 64
บึงกาฬ โรงแรม บีเค เพลส 5-7 พ.ค. 64
นครราชสีมา รุ่นที่ 1 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 19-21 เม.ย. 64
นครราชสีมา รุ่นที่ 2 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 5-7 พ.ค. 64
 
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 23-25 เม.ย. 64
นนทบุรี โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 3-5 เม.ย. 64
อยุธยา Thai asia Goldenensea Resort 26-28 เม.ย. 64
ชัยนาท เจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซต์ 26-28 เม.ย. 64
สระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 7-9 เม.ย. 64
สุพรรณบุรี โรงแรมเลิศธานี 23-25 เม.ย. 64
นครปฐม สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม 19-21 เม.ย. 64
 
ภาคใต้
สงขลา โรงแรมสยามออเรียนทัล 23-25 เม.ย. 64
ตรัง โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง 28-30 เม.ย. 64
ปัตตานี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 7-9 เม.ย. 64
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
Line : @1realacc2021
Facebook : 1realacc2021
E-mail : 1realacc2021@gmail.com
โทร. 081-614-9482
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

อยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียน และ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชากังราว วิเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
"BootCamp 3 วัน เจาะลึกการตลาดออนไลน์ครบทุกด้าน"
***Line OA, Chatbot, Facebook Marketing, Content Marketing, TIKTOK Marketing, Talk Show Teaching***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชากังราว วิเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร

อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์หรืออยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
หลักสูตรขั้นต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน
"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage ได้จริง"
+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ