#เทคโนโลยี

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค:Biotec)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์ที่ทำงานด้านไบโอเทคโนโลยี เป้าหมายคือสร้างสรรค์วิจัยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์พืช งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ในการพัฒนาการออกแบบกระบวนการสร้างและผลิตเพื่อการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

04.11.2020

บทความแนะนำ